Diğer Bilgiler
/
Şəkil seçinDəyişməkçıxarın
Yalnız bu formatlar etibarlıdır;
"png,jpg,jpeg,png,gif,bmp,tif"
Fayl seçinDəyişməkÇıxarın
Yalnız bu formatlar etibarlıdır;
"png,doc,docx,xls,xlsx,csv,txt,rtf,zip,mp3,wma,
wmv,mpg,flv,avi,jpg,jpeg,png,gif,ods,rar,ppt,tif,
wav,mov,psd,eps,sit,sitx,cdr,ai,mp4,m4a,bmp,
pps,aif,pdf"
/